Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Financiële cijfers Berg en Dal laten stijgende lijn zien

 

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal gaat er de komende jaren financieel op vooruit. De gemeente verwacht in 2018 nog een tekort, maar dat tekort wordt de jaren erna kleiner. Vanaf 2021 houdt de gemeente geld over. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota en de Kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota 2018 staat hoe de gemeente er nu voorstaat ten opzichte van de begroting die voor dit jaar is gemaakt. Als iets gevolgen heeft voor de latere jaren, is dit ook meegenomen. De kosten voor het sociaal domein (jeugd en Wmo) en voor doelgroepenvervoer zijn fors toegenomen. De grootste voordelen worden veroorzaakt door de dividenduitkering van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit laatste is het geld dat de gemeenten van het Rijk ontvangt. In het regeerakkoord staat dat de Nederlandse gemeenten de komende jaren meer geld krijgen. Dit voordeel is meegenomen in de cijfers.

Volgens de Voorjaarsnota krijgt de gemeente over 2018 een tekort van bijna € 1,7 miljoen.

Kadernota
In de Kadernota 2019 heeft het college onder meer nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die spelen vanaf 2019. Ook is het coalitieakkoord van het nieuwe college verwerkt in de Kadernota.

Vooral de geplande bezuinigingen op het sociaal domein hebben een gunstig effect op de cijfers. Het gaat hier om bijna € 1,4 miljoen in 2022. ''Daarnaast verwachten we een hogere uitkering van het Rijk van bijna € 750.000.'' Zo meldt de gemeente Berg en Dal.

De effecten van de Kadernota leiden tot een tekort van € 466.000 in 2019 en € 6.000 in 2020. De jaren daarna laten een plus zien. In 2022 is het geraamde overschot € 672.000. De gemeente heeft nog geen rekening gehouden met de informatie die ze deze week van het Rijk ontving. Deze informatie gaat over het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt. Deze informatie wordt op korte termijn doorgerekend.

Sluitende begrotingen De gemeente werkt toe naar sluitende begrotingen. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. De Kadernota is een eerste aanzet hiertoe. Wethouder Sylvia Fleuren van Financiën: “Uitgangspunt is en blijft dat de gemeente haar gezonde financiële positie behoudt. Indien nodig neemt de gemeente maatregelen om dit zo te houden.”

Waar staat meer informatie? De Voorjaarsnota en Kadernota vindt u hier. Daar vindt u ook de respectievelijke raadsvoorstellen waarin een samenvatting staat.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!